Model cadru al contractului individual de munca

 

Codul muncii - pagina de start

Model CIM
   


 

Modelul cadru al contractului individual de munca a fost aprobat prim OMMSS nr. 64 din 28 februarie 2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003 si modificat prin:

OMMSS nr. 76 din 11 martie 2003, publicat in monitorul Oficial nr. 159 din 12 martie 2003;

OMMSS nr. 1616 din 2 iunie 2011, publicat in monitorul Oficial nr. 415 din 14 iunie 2011.

Modificarile Modelului cadru din iunie 2011 au avut ca scop armonizarea clauzelor acestuia cu prevederile Codului Muncii, asa cum a fost acesta modificat prin Legea nr. 40/2011. El cuprinde clauze obligatorii si poate fi completat prin inserarea de clauze facultative, potrivit negocierii partilor. Daca modificarea vreuneia dintre clauzele contractului de munca apare drpet necesara pe parcursul derularii acestuia, o atare mofidicare va putea fi realizata prin act aditional, avand aceeasi forta juridica cu contractul insusi.

.

 

                           CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

          incheiat si inregistrat sub nr. .../... in registrul general
                          de evidenta a salariatilor*)


------------
    *) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a acestui numar.

    A. Partile contractului
    Angajator - persoana juridica/fizica .........................., cu sediul/domiciliul in ......................., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ........ sub nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentata legal prin ........................, in calitate de ....................,
    si


    salariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliata in localitatea ..............., str. ............ nr. ...., judetul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberata de ................ la data de ................., CNP ................., autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ........ nr. .......... din data ...............,

--------------
    Sintagma "permis de munca" de la litera A a fost inlocuita cu sintagma "autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca", conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

    B. Obiectul contractului: ......................................

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminata, salariatul/salariata ....................... urmand sa inceapa activitatea la data de ....................;
    b) determinata, de ........... luni, pe perioada cuprinsa intre data de .................... si data de ........................../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

    D. Locul de munca


    1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ........................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ........................

--------------
    Pct. 1 al literei D a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...............................

    E. Felul muncii
    Functia/meseria ........................................ conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

    F. Atributiile postului
    Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).

---------
    *) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a acestui numar.


    F^1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:

--------------
    Litera F^1 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    G. Conditii de munca


1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 .

-----------
    Pct. 1 al literei G a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003.    2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

--------------
    Pct. 2 al literei G a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    H. Durata muncii
    1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, ............ ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .................... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.


    2. O fractiune de norma de ...... ore/zi, ore/saptamana .......;

--------------
    Pct. 2 al literei H a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .................... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihna este de .................... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
    De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............ .    J. Salariul:
    1. Salariul de baza lunar brut: ... lei
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ...;
    b) indemnizatii ...;


    b^1) prestatii suplimentare in bani .......;

--------------
    Litera b^1) a pct. 2 al literei J a fost introdusa de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.


    b^2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ...........;

--------------
    Litera b^2) a pct. 2 al literei J a fost introdusa de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.


    c) alte adaosuri ... .
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003  Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ...

-----------
    Titlul si continutul literei J au fost modificate de pct. 2 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003.    K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
    a) echipament individual de protectie ...;
    b) echipament individual de lucru ...;
    c) materiale igienico-sanitare ...;
    d) alimentatie de protectie ...;
    e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ...

-----------
    Titlul si continutul literei K au fost modificate de pct. 3 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003.

    L. Alte clauze:


    a) perioada de proba este de .............. zile calendaristice;

--------------
    Litera a) a literei L a fost modificata de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .............. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;


c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 , republicata, sau contractului colectiv de munca aplicabil;

--------------
    Litera c) a literei L a fost modificata de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
    1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    c) dreptul la concediu de odihna anual;
    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
    e) dreptul la securitate si sanatate in munca;


    f) dreptul la acces la formare profesionala.

--------------
    Litera f) a pct. 1 al literei M a fost modificata de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
    e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
    b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

    d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;

--------------
    Litera d) a pct. 3 al literei M a fost introdusa de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


    a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

--------------
    Litera a) a pct. 4 al literei M a fost modificata de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.


    a^1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

--------------
    Litera a^1) a pct. 4 al literei M a fost introdusa de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
    c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;


    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

--------------
    Litera d) a pct. 4 al literei M a fost modificata de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. Dispozitii finale


Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003  - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ...../....... la Inspectoratul teritorial de munca a judetului/municipiului .........................../Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

--------------
    Sintagma "Directia generala de munca si solidaritate sociala" din teza I a literei N a fost inlocuita cu sintagma "Inspectoratul teritorial de munca", conform pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.    Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

--------------
    Teza II a literei N a fost modificata pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

    Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.    O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

--------------
    Litera O a fost modificata pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.          Angajator, Salariat
    ..................... Semnatura ..............
                                  Data ..................
      Reprezentant legal,
    ......................

Pe data de ........................ prezentul contract inceteaza in temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003 , republicata, in urma indeplinirii procedurii legale.

                                   Angajator,
                             ...................

--------------
    Clauza finala si datele privind semnatarii au fost modificate pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.

                                    ---------Codul muncii - abordari