Codul muncii - interpretari

 

Codul muncii - pagina de start

Model de clauza de confidentialitate negociata prin act aditional la CIM
   


 

Model de clauza de confidentialitate, negciata prin act aditional la contractul individual de munca:

 

Angajator ……………………………….

Adresa …………………………………..

Inregistrata la Registrul Comertului nr. ……….. sub nr. J ......../............/..............

C.U.I. .......................................................

Telefon .........................................../ Fax ..................................

 

 

ACT ADITIONAL CU CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

la contractul individual de munca nr. ................/........................

 

Inregistrat in Registrul general de evidenta a salaritilor .................................. sub nr. ............./ ................................ .

Partile clauzei de confidentialitate:

 

Angajator persoana juridica/fizica cu sediul/domiciliul in ................................., str. .........................., nr. ..........., sector/judet ....................... inregistrata la Registrul Comertului/autoritatile administratiei publice din ................................. sub nr. J ......../............/.............., C.U.I. ......................., telefon .............................., reprezentata legal prin dna/dl ........................................... calitate de director general/administrator

 

si

 

Salariat/salariata – dl/dna ................................... domiciliat/a in localitatea ....................................... , str. .................................., nr. ............, bl. ............, Sc. ................. , et. ................., ap. ............... , sector/judet ............................................. , posesor/posesoare al/a BI/CI/Pasaport seria .............. nr. ............... eliberat de .................... la data de .............................., CNP ..........................................., incadrat pe postul de ...................................,

 

au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul individual de munca, dupa cum urmeaza:

 

Art. 1. Pe toata durata existentei contractului individual de munca, salariatul se obliga sa nu transmita date sau informatii confidentiale de care a luat la cunostinta pe cale directa sau incidentala in timpul executarii contractului indivitual de munca.

Art. 2. Prin informatii confidentiale se intelege, in sensul prezentei clauze, orice informatii privitoare la situatia financiara a unitatii angajatoare, la proiectele de afaceri ale acesteia, la clientii actuali si potentiali, la procedeele de fabricatie folosite, la proiecte de marketing si promovare a produselor unitatii angajatoare, precum si la orice alte informatii a caror divulgare poate conduce la prejudicierea unitatii angajatoare.

Art. 3. Obligativitatea confidentialitatii se mentine si dupa incetarea contractului individual de munca, pentru o perioada de .......... ani.

Art. 4. Angajatorul se obliga sa nu divulge informatii calificate drept confidentiale de catre salariat, privind aspectele vietii private ale acestuia, de care a luat la cunostinta cu prilejul derularii raportului de munca sau in mod incidental.

Art. 5. Nerespectarea acestei obligatii de confidentialitate de catre oricare din parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune interese corespunzatoare prejudiciului cauzat.

Angajator                                        Angajat


act aditional - clauza de confidentialitate