Codul muncii - interpretari

 

Codul muncii - pagina de start

Dosarul personal al salariatului
   

Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011, dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente:

-         actele necesare angajarii;

-         contractul individual de munca;

-         actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspedarea si incetarea contractelor individuale de munca;

-         acte de studii/certificate de calificare;

-         orice documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

 

Prezentam in contiunuare o lista de verificare pentru continutul dosarului personal:

-         copii dupa actele de indentitate ale angajatului: buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie;

-         copii dupa actele de studii/calificari/formare profesionala;

-         formularul de candidatura (inclusiv CV-ul si, eventual, scrisori de referinta);

-         cererea de angajare;

-         informarea prealabila la angajare;

-         certificatul medical “apt de angajare” de la medicul de medicina muncii;

-         fisa de instruire la angajare privind sanatatea si securitatea in munca;

-         certificatul de cazier judiciar sau declaratia pe proprie raspundere ca angjatul nu a suferit condamnari;

-         permisul de munca – daca angajatul este cetatean strain;

-         fisa postului;

-         contractul individual de munca;

-         actele aditionale si celelalte acte feritoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca (de ex: act aditional pentru clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate, act aditional pentru modificari ale salariatului sau ale functiei);

-         copii dupa actele de identitate ale persoanelor aflate in intretinere (certificatul de nastere, certificatul de casatorie, carte/buletin de identitate etc);

-         copie dupa livretul militar – daca este cazul;

-         copie dupa permisul de conducere – daca este cazul;

-         fisele de evauare a perfomantelor profesionale;

-         deciziile referitoare la premieri si numiri pe pozitii ierarhice superioare;

-         documente privind cercetarea si aplicaea sanctiunilor disciplinare;

-         plangeri din partea angajatului.

Ori de cate ori un angajat al firmei solicita un document, departamentul resurse umane al firmei este obligat de a-l elibera pentru a-i atesta activitatea desfasurata si calitatea de salariat (art. 34 alin (5) din codul muncii).

La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:

-         copii ale documentelor existente in dosarul personal;

-         copii ale paginilor din registrul electonic care cuprin inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul de personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.

Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii.

In masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera documentele mentionate mai sus, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru, astfel cum a fost intocmit si transmis de catre angajator.

Inspectoratul teritorial de munca in cauza elbereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare.

Codul muncii - abordari