Codul muncii - Salarizarea

 

Codul muncii - pagina de start

Dispozitii generale
    TITLUL IV

Salarizarea


CAP. 1
Dispozitii generale
     ART. 159
    (1) Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
    (2) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.
    (3) La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
     ART. 160
    Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
     ART. 161
    Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.
     ART. 162
    (1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de munca aplicabile.
    (2) Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.
    (3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.
     ART. 163
    (1) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.
    (2) In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.

 

Codul muncii - Salarizarea, dispozitii generale